Regulamin Sklepu Online

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy www.sklep.niziol-piekarnia.pl prowadzony jest przez firmę Piekarnia – Cukiernia Nizioł Jarosław Nizioł z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 24, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-000-58-20 REGON 330580772.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Piekarnia – Cukiernia Nizioł prowadzi sprzedaż wyrobów piekarskich oraz cukierniczych za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.niziol-piekarnia.pl
 4. Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie wykonywane są w myśl rzemieślniczego podejścia do produkcji w związku z tym finalnie mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

II. Definicje

 1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca– Piekarnia – Cukiernia Nizioł Jarosław Nizioł z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 24, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-000-58-20 REGON 330580772.
 3. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.niziol-piekarnia.pl lub www.niziol-piekarnia.pl/sklep/
 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też- stosowane do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

III. Kontakt ze sklepem

 1. Adres do korespondencji tradycyjnej: ul. Rzemieślnicza 24, 78-100 Kołobrzeg
 2. Adres poczty elektronicznej: strona@niziol-piekarnia.pl
 3. Numer telefonu: +48 94 35 265 83
 4. Numer rachunku bankowego:
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów korespondencji elektroniczej podanych w niniejszym punkcie.

IV. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
  -Internet Explorer 11 lub nowszy
  -Firefox 56 lub nowszy
  -Opera 48 lub nowsza
  -Chrome 61 lub nowszy
  -Safari 10.3 lub nowsza
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona obsługa plików cookies.
 4. Włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej.

V. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu VI Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

VI. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w podczas procesu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. III Regulaminu.

VII. Składanie Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. (opcjonalnie) zalogować się do Sklepu
 2. Wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji- wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu na który ma zostać dostarczone Zamówienie.
 5. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 6. Dokonać płatności z góry za pośrednictwem systemu płatniczego online PAYPAL

VIII. Metody płatności oraz dostawa

 1. Płatność za zakupy w Sklepie realizowana jest z góry za pośrednictwem systemu płatniczego online PAYPAL
 2. Dostawa zamówień do Klienta realizowana jest odpłatnie transportem własnym Sprzedawcy na terenie Kołobrzegu i okolic. Koszty transportu pokrywa Klient. Koszt dostawy zależny jest od miejsca dostawy wskazanego przez Klienta w zamówieniu. Obszar dostaw podzielony jest na trzy strefy cenowe:
 3. Gotowe zamówienie może zostać odebrane bezpłatnie przez Klienta w jednym z poniższych punktów sprzedaży, w godzinach otwarcia sklepów:
  1. Stoisko Firmowe w Sklepie Netto

   ul. Grzybowska 3
   78-100 Kołobrzeg

   00 48 94 35 265 83

   Codziennie 7:00-19:00

  2. Stoisko Firmowe w Sklepie Netto

   ul. Drzymały 31
   78-200 Białogard

   00 48 94 35 265 83

   Codziennie 7:00-19:00

  3. Stoisko Firmowe w Sklepie Netto

   ul. Gryfitów 1
   78-100 Kołobrzeg

   00 48 94 35 265 83

   Codziennie 7:00-19:00

  4. Stoisko Firmowe w Sklepie Netto

   ul. Jedności Narodowej 22f
   78-100 Kołobrzeg

   00 48 94 35 265 83

   Codziennie 7:00-19:00

  5. Stoisko Firmowe w Sklepie Biedronka

   ul. Tarnowskiego 3
   78-100 Kołobrzeg

   00 48 94 35 265 83

   Codziennie 7:00-19:00

  6. Stoisko Firmowe w Sklepie Kaufland

   ul. Młyńska 9
   78-100 Kołobrzeg

   00 48 94 35 265 83

   Codziennie 7:00-19:00

  7. Sklep MONO

   ul. Waryńskiego 1-2
   78-100 Kołobrzeg

   00 48 94 35 265 83

   Codziennie 7:00-19:00

IX. Realizacja umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera informacje o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo od odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  -braku składnika potrzebnego do realizacji zamówienia
  -podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych potrzebnych do realizacji zamówienia
  W takim przypadku sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszej o prowizje transakcyjną systemu płatności online w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia.-bez podania przyczyny w przypadku braku możliwości produkcyjnych
 4. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w przeciągu 60 minut od złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do poinformowania obsługi sklepu internetowego o fakcie rezygnacji poprzez kontakt telefoniczny lub na adres poczty elektronicznej podanych w pkt. III Regulaminu. W przypadku rezygnacji z opłaconego zamówienia sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję transakcyjną systemu płatności online, w terminie 14 dni od dnia rezygnacji.
 5. Terminy realizacji zamówień:
  Zamówienia na wyroby piekarskie i cukiernicze realizowane są w terminie 48 godzin od złożonego zamówienia, z wyłączeniem zamówień świątecznych.
 6. Zamówienia świąteczne tj. na Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc przyjmowane są maksymalnie na 5 dni przed ich realizacją tj. dniem odbioru zamówienia.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zrealizowania Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu od umów: pkt. 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia w Sklepie internetowym nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  -Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcą danych osobowych Klientów Sklepu internetowego korzystających z elektronicznego sposobu płatności jest podmiot obsługujący płatności online PAYPAL
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierana poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np. zmiany przepisów prawa zmiany